Home

Sitemap

Ticket Systeem

Handleiding Mijn advies

Begrippen

Uw advies aan ons

Contact
Minnelijk traject
Wettelijke traject
Loonbeslag
Beslaglegging
Kwijtschelding heffingen
Beslaglegging

U hebt een aankondiging beslaglegging ontvangen, wat moet u doen?

Het antwoord op deze vraag is simpel: betalen. Dat komt, omdat er een betalingsveroordeling aan de aankondiging tot beslaglegging ten grondslag ligt, waartegen meestal geen verzet of hoger beroep meer kan worden ingesteld. Of die mogelijkheid nog bestaat, kan de gerechtsdeurwaarder die u de aankondiging tot beslaglegging heeft gestuurd, beantwoorden.

Kunt u nog betalen om de beslaglegging te voorkomen?

Vanzelfsprekend. U dient dan het gehele bedrag wat in de aankondiging staat zo snel mogelijk aan de gerechtsdeurwaarder te voldoen. De betaling dient bij de gerechtsdeurwaarder te zijn ontvangen vóór de datum waarop hij voornemens is bij u beslag te leggen. Houdt daarom bij een overboeking via bank of giro rekening met het feit dat er altijd een paar dagen overheen gaan, voordat uw betaling de gerechtsdeurwaarder heeft bereikt.

Bent u verplicht de deurwaarder binnen te laten?

Ja. Wanneer u de gerechtsdeurwaarder niet binnenlaat, zal hij direct de assistentie inroepen van de politie, om vervolgens met behulp van een Hulpofficier van justitie alsnog binnen te treden. Dat kan ook op een andere dag gebeuren, maar dan zal die dag niet altijd worden aangekondigd.

Wat houdt een beslaglegging in?

De gerechtsdeurwaarder beschrijft de roerende zaken waarop hij beslag legt. Daarvan maakt hij een proces-verbaal op, waarvan in de dagen volgend op het beslag een afschrift aan u wordt uitgereikt.

Neemt de deurwaarder direct uw inboedel direct mee?

Normaal gesproken niet. De gerechtsdeurwaarder kan echter over een verlof beschikken op grond waarvan hij de inboedel of delen daarvan mee moet nemen. Ook kan de gerechtsdeurwaarder zelf beslissen dat er redenen aanwezig zijn om de inboedel wél mee te nemen. Als de gerechtsdeurwaarder de inboedel meeneemt dan gebeurt dat door middel van een inbewaringgeving. Een aangestelde gerechtelijke bewaarder zal dan over uw spullen waken.

De inboedel is niet van u, kan er dan wel beslag worden gelegd?

Ja. De vermeende eigenaar zal daarna zo spoedig mogelijk met de nodige bewijsstukken moeten melden bij de gerechtsdeurwaarder die het beslag heeft gelegd.

Wat gebeurt er na de beslaglegging?

Ter opheffing van het beslag kan de vordering altijd nog betaald worden. Maar als dat niet gebeurt zal de openbare verkoop worden aangezegd bij deurwaardersexploot. De openbare verkoop vindt plaats, op de plek waar de inboedel zich bevindt.

Er ligt al beslag op de inboedel door een andere deurwaarder, kan er dan toch beslag gelegd worden?

Ja. Het is dan belangrijk dat u het proces-verbaal van de andere deurwaarder toont. De gerechtsdeurwaarder zal dan cumulatief (= vergelijkend) beslag leggen op hetgeen de vorige deurwaarder al in beslag genomen had. Op zaken die de vorige deurwaarder niet in beslag heeft genomen, kan de tweede of volgende deurwaarder gewoon beslag leggen. De eerste gerechtsdeurwaarder is met de verkoop belast. De opbrengst zal volgens de wettelijke regels worden verdeeld.

U kunt niet aanwezig zijn op het aangekondigde tijdstip van beslaglegging, wat moet u doen?

Het beste is er voor te zorgen dat er iemand aanwezig is die uw belangen kan behartigen. Uitstel van een aangekondigde beslaglegging is vaak niet mogelijk. Vraagt u in elk geval de gerechtsdeurwaarder die het beslag heeft aangekondigd. Hij is degene die beslist. Betaling kan natuurlijk de beslaglegging voorkomen en soms volstaat zelfs een aanbetaling, waarbij dan een betalingsregeling wordt overeengekomen. Ook hiervoor dient u de gerechtsdeurwaarder, althans diens kantoor, te raadplegen.

Als er niemand thuis is, kan er dan toch beslag gelegd worden?

Ja. De gerechtsdeurwaarder kan een raambeslag leggen, maar kan ook binnentreden met behulp van een hulpofficier van justitie.

Mag de deurwaarder in uw woning komen als er niemand is?

De gerechtsdeurwaarder kan uw woning binnentreden mits hij vergezeld is van een hulpofficier van justitie. Doorgaans zal een slotenmaker de sloten forceren en deze vervolgens vervangen.

Wie betaalt de kosten van de slotenmaker en het nieuwe slot?

De kosten komen bij de vordering op. Dus u zult die kosten zelf moeten dragen.

Mag de deurwaarder aanplakbiljetten op mijn raam of deur bevestigen?

Ja, hij is daartoe zelfs wettelijk verplicht, alvorens hij tot executieverkoop kan overgaan.

Wanneer komt de executoriale verkoop in de krant?

Meestal komt de aankondiging een dag voor de verkoop in de krant. Als u dit wilt voorkomen door te betalen en de tijd dringt, neemt u dan contact op met het kantoor van de gerechtsdeurwaarder. U dient er in ieder geval rekening mee te houden dat de advertentie minstens één dag van tevoren aan de krant moet worden opgegeven. Wanneer de krant ter perse is kan een advertentie er niet meer uit en zult u de kosten van de advertentie ook moeten betalen.Zetfouten voorbehouden. Copyright © 2010-2014 adviesbijschuld.nl. info@adviesbijschuld.nl Hosting by webvalue.nl